مدرسه ریاضیات شاه نظری
ثبت نام ورود
مدرسه ریاضیات شاه نظری
اثبات 1+1=1
ریاضیات را به صورت ترمی بیاموزید
ثبت نام در تمامی مقاطع آغاز شد
در گروه های 15-20 نفره
همراه با دو 2 آزمون تعیین سطح (سطح سواد و یادگیری)
بسازیم از علم کاخی بلند که دارنده آن نیابد گزند ریاضی میان علوم کیمیاست هر آن کس نداند بیابد گزند