مدرسه ریاضیات شاه نظری
ثبت نام ورود

درباه مؤسس

مختار شاه نظری
متن مصاحبه مؤسس در روزنامه جام جم