مدرسه ریاضیات شاه نظری
ثبت نام ورود
لیست دروس شرایط ثبت نام و اساسنامه ورود به مدرسه ریاضیات مقطع:

لیست دروس:

نام نام دبیر ساعت شروع ساعت پایان روز هفته دختران/پسران
ریاضی خانم کاووسی 16:30 18:00 شنبه --
ریاضی خانم کاووسی 18:00 20:00 یکشنبه --
ریاضی خانم کاووسی 16:30 18:00 دوشنبه --
ریاضی خانم کاووسی 18:00 20:00 سه شنبه --